V dňoch 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnilo v Obchodnej akadémii Senica celoslovenské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Našu školu úspešne reprezentovali Peter Funket z III. A triedy a Silvester Lorko z III. B triedy.

Peter Funket obsadil v súťažnej disciplíne písanie na počítači 13. miesto s výkonom 317 čistých úderov za minútu a  Silvester Lorko sa umiestnil na 11. miesto v súťažnej disciplíne profesionálne spracovanie textu – wordprocessing  a dosiahol úspešnosť 61,25 %.

Obom našim žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Našim žiakom sa darilo v okresnom kole v basketbale.

Chlapci v silnej konkurencii 10 družstiev postúpili do finále a obsadili pekné 4. miesto. Dievčatá skončili na 2. mieste. Veronika Orságová z III. C zvíťazila v streľbe "šestiek" i v streľbe trojkových hodov.

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Poprade. Tento dar Vás nič nestojí, ale škole a žiakom može veľmi pomôcť. Získané finančné prostriedky chceme tak ako každý rok investovať do skvalitňovania a modernizácie vzdelávacieho procesu školy.

Údaje o príjmateľovi, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní:
IČO: 37879464
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri Obchodnej akadémii v Poprade
Sídlo: Murgašova 94, 058 01  Poprad

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť 2 % zo zaplatenej dane.

Organizácia prijímacích skúšok do 1. ročníka a kritériá prijatia na štúdium na školský rok 2019/2020 v Obchodnej akadémii Poprad sú uverejnené na tejto webovej stránke -

v záložke "Pre uchádzačov o štúdium".

Dňa 14. februára 2019 sa v našej škole konalo krajské kolo žiakov stredných škôl Prešovského kraja v spracovaní informácií na počítači. Na súťaži sa zúčastnilo celkom 37 žiakov zo 7 stredných odborných škôl, ktorí súťažili v 3 súťažných disciplínach:

- v písaní na počítači - 17 žiakov,

- v úprave textu na počítači - 8 žiakov,

- vo wordprocessingu - 14 žiakov.

Výsledky:

Písanie na počítači:

1. miesto: Peter Funket, OA Poprad 

2. miesto: Mário Ondruš, OA Stará Ľubovňa 

3. miesto: Zuzana Pojedincová, OA Poprad 

Úprava textu na počítači:

1. miesto: Katarína Bobáková, OA Humenné

2. miesto: Diana Žinčáková , OA Humenné

3. miesto: Simona Cibulková, OA Humenné

Celoslovenské kolo súťaže žiakov v SIP sa uskutoční 19. - 21. marca 2019 v OA Senica.

V dňoch 4. až 8. februára 2019 sme uskutočnili lyžiarsky kurz pre žiakov I.A a  I.B triedy v stredisku Vernár - "Studničky". Víťazi lyžiarskych pretekov sú v kategórii chlapci - Miroslav Fábry z I. B triedy a v kategórii dievčatá - Klára Tothová z I. B triedy.

V dňoch 11. - 15. februára 2019 sa na lyžiarskom kurze zúčastňujú žiaci I. C triedy, taktiež v stredisku Vernár - "Studničky".

Výsledky lyžiarskych pretekov:
1. miesto - Daniela Fečundová
2. miesto - Patrik Babič
3. miesto - Natália Rečičárová

Pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu

sa uskutoční v našej škole

v utorok 26. februára 2019 o 9.00 h 

v miestnosti č. 118 na 1. poschodí vľavo.

Obchodná akadémia Poprad bola Prešovským samosprávnym krajom a Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania Bratislava – realizátorom NP Duálne vzdelávanie vybratá do tohto projektu v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnia:

 • za Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľa – zástupcovia z odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu,
 • Ing. Andrea Ondová, regionálna koordinátorka pre systém duálneho vzdelávania – Dual Point pre Prešovský samosprávny kraj,
 • zástupcovia zamestnávateľov,
 • zástupca Republikovej únie zamestnávateľov.

 

Vo štvrtok 14. februára 2019 sa v našej škole uskutoční krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl Prešovského kraja v spracovaní informácií na počítači (SIP). Najlepší žiaci z Prešovského kraja budú súťažiť v 3 súťažných disciplínach:

 • písanie na počítači,
 • úprava textu na počítači,
 • profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

Plánovaný časový harmonogram krajského kola súťaže v SIP je takýto:

 • 7.30 - 8.00 h - príchod účastníkov, prezencia, rozcvičenie súťažiacich,
 • 8.00 - 8.30 h - pracovná porada vyučujúcich k súťaži,
 • 8.30 h - otvorenie krajského kola súťaže,
 • 9.00 - 9.45 h - súťaž v úprave textu na počítači,
 • 9.45 - 10.30 h - súťaž v písaní na počítači,
 • 9.45 - 11.30 h - súťaž vo wordprocessingu,
 • 10.00 - 13.30 h - oprava a vyhodnotenie súťažných prác (v písaní na PC, UTX), vyhotovenie výsledkových listín,
 • cca o 13.30 h - vyhlásenie výsledkov.

Tešíme sa na stretnutie na krajskom kole súťaže v SIP.

Vo štvrtok 7. februára 2019 sa uskutočnil v našej škole 11. kontraktačný deň cvičných firiem, na ktorom sa celkovo zúčastnilo 19 cvičných firiem a JA firiem. Súčasťou kontraktačného dňa boli aj súťaže a výsledky sú nasledujúce:

Súťaž o najkrajší výstavný stánok

1.  WaffleHouse, s. r. o., Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov n. Topľou

2. SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

3.  Prúty, s. r. o., Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

Súťaž o najlepší manažérsky tím

1.  SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

2. WaffleHouse, s. r. o., Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov n. Topľou

3.  Vidiecky dom Nevädza, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad - III. A trieda

Súťaž o najzaujímavejší katalóg

1.  A &G Area, s. r. o., Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad - IV. C trieda

2. Prúty, s. r. o., Spojená škola internátna, Nám. Š. Kluberta 1, Levoča

3.  SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Súťaž o najpútavejšiu elektronickú prezentáciu

1.  SPARKLES, s. r. o., Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

2.  START GO, s. r. o., Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina

3.  DEVUŠKA, s. r. o., Obchodná akadémia, Komenského 3425/18, Trebišov

Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

Reportáž o kontraktačnom dni uverejnila aj TV Poprad a môžete si ju pozrieť v archíve TV Poprad, link: http://www.tvpoprad.sk/den-studentskych-firiem-na-oa/

 

30. januára 2019 sme odohrali finálové zápasy celoškolského volejbalového turnaja.
Konečné poradie:
1. miesto - IV. A
2. miesto - II. D
3. miesto - I. A
4. miesto - III. B

Obchodnej akadémii Poprad bol v roku 2018 opäť schválený projekt v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia odborné vzdelávanie a príprava, pod názvom Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí.

Vďaka tomuto projektu 13 žiakov Obchodnej akadémie Poprad a 2 sprevádzajúce učiteľky v dňoch 3. - 16. februára 2019 sa zúčastňujú na dvojtýždňovej odbornej stáži v Londýne. Ide o študentov, ktorí študujú v študijných odboroch obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. Odbornú stáž absolvujú na pracoviskách firiem a organizácií priamo v Londýne so zameraním na administratívu, biznis, cestovný ruch, účtovníctvo, sociálne služby... Študenti majú možnosť nadobudnúť odborné zručnosti, porovnať fungovanie firiem na Slovensku a v Británii, ale aj zdokonaliť svoje kompetencie v anglickom jazyku, okúsiť život v britských rodinách, prezrieť si pamätihodnosti Londýna i okolia, spoznať multikultúrne prostredie.

Študenti III. A triedy Jakub Ščurka a Dávid Šebest boli vybratí Európskou komisiou v Bruseli za mladých multiplikátorov pre prípravu volieb do Európskeho parlamentu 2019. Zároveň boli pozvaní na zhromaždenie mladých multiplikátorov, ktoré sa uskutoční v Bruseli v dňoch 18. - 19. februára 2019 a budú zastupovať mladých ľudí za Slovenskú republiku na tomto zhromaždení.

Je to pre našich študentov jedinečná príležitosť byť účastníkmi tohto európskeho zhromaždenia mladých multiplikátorov a svojou činnosťou budú  môcť aktívne prispieť  k zvyšovaniu povedomia euroobčianstva a záujmu občanov, najmä mladých ľudí a osobitne prvovoličov rozhodnúť sa ísť voliť v máji 2019 vo voľbách do Európskeho parlamentu.

V pondelok 28. januára 2019 si 24 žiakov 4. ročníka otestovalo svoje finančné znalosti v rámci hry "Finančná sloboda", a to v spolupráci so spoločnosťou OVB. 

V piatok 25. januára 2019 sa v našej škole konalo okresné a krajské kolo žiakov stredných škôl v aerobiku.

Na majstrovstvá Slovenska SŠ postúpili tieto naše dievčatá - Eva Svitanová IV. A, Martina
Kapolková IV. C, Nikola Zubajová IV. D.

Srdečne blahoželáme!

OA Poprad otvára v šk. roku 2019/2020 v 1. roč. študijné odbory:

6317 M obchodná akadémia - 2 triedy,

6355 M služby v cestovnom ruchu - 1 trieda.

 

Milé žiačky a žiaci 9. ročníkov ZŠ,

čas rozhodnutia, kde si podať prihlášku na strednú školu, sa blíži.

Budeme radi, ak si vyberiete práve Obchodnú akadémiu v Poprade.

Podrobné kritériá prijatia budú zverejnené po ich schválení na tejto webovej stránke www.oapoprad.sk a tiež na www.oapoprad.edupage.org.

Držíme Vám palce, aby ste si vybrali správnu školu a želáme si, aby tou správnou školou bola Obchodná akadémia Poprad.

 

 

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top