Štipendiá v školskom roku 2018/2019

 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.  

Výška štipendia 

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je: 

a)    46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 

b)    32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c)    23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.  

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty: 

·         205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

·         143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 

·         93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Možnosť poskytnutia špidencia konzultujte s našou p. hospodárkou Ing. Gajanovou.

Platba stravného: len cez účet

  • 27,- € na účet SK 40 0900 0000 0051 4662 2470
  • názov účtu – meno stravníka
  • variabilný symbol /VS/ – každý stravník má svoje číslo
  • konštantný symbol – 0308
  • špecifický symbol – mesiac, za ktorý sa platí
  • dátum platenia – do 20-teho mesiac vopred
  • trvalý príkaz – do mája

     -    volať ohľadom VS na tel. číslo 0910154130

Dňa 25. júna 2018 sa naši žiaci zúčastnili na akcii "Beh olympijského dňa".

Vyhodnotenie behu olympijského dňa

Triedy 
1. miesto - II.B
2. miesto - II.C
3. miesto - I. A
Jednotlivci
Dievčatá
1. miesto - A.Knežníková II. B
2.miesto - K.Lacková III.A
3. miesto - M.Chlepková I.A
Chlapci
1. miesto - D. Klein I. D
2. miesto - T.Chorovský II. C
3. miesto - T. Jackovič I.A

V školskom roku 2018/2019 Obchodná akadémia Poprad získala finančný grant, na základe ktorého bude realizovaný projekt „Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí“. Ide o projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, kľúčová akcia KA 102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Partneri projektu sú:

OA Popradvysielajúca organizácia

ADC College, Station House 11-13 Masons Avenue, Harrow HA3 5AD, London – sprostredkovateľ aj prijímajúca organizácia (www.adccollege.eu). ADC College poskytuje jazykové vzdelávanie, metodické kurzy pre učiteľov anglického jazyka a sprostredkúva stáže v odbornom vzdelávaní.

Prijímajúcimi organizáciami v Londýne pre študentov môžu byť účtovnícke firmy, advokátske kancelárie, školy a jazykové školy, cestovné kancelárie, centrá voľného času a pod., na pracoviskách ktorých budú študenti vykonávať odbornú stáž (prax).

Termín odbornej stáže v Londýne: 3. február 2019 (odchod do UK) – 16. február 2019 (príchod na Slovensko)

Počet účastníkov: 13 žiakov (3. a 4. roč.) - z toho 10 študijný odbor OA, 3 štud. odbor služby v CR; 2 učitelia - sprevádzajúce osoby a zároveň vykonávajú monitoring práce žiakov počas  odbornej stáže. Žiaci musia pred nástupom na odbornú stáž vek minimálne 17 rokov.

Termín podania prihlášok: do 17. septembra 2018 - Mgr. Natálii Ivankovej

Bližšie informácie a prihlášky sú zverejnené na www.oapoprad.edupage.org a na facebooku školy.

 

 

   

V školskom roku 2017/18 najlepšiu výkonnosť – vynikajúcu – v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti získali títo žiaci:

1. miesto Ivana Šoltysová II.C – 44 bodov – školský rekord

2. miesto Olívia Mudráková II.C – 41 bodov

                  Laura Šulíková I.D – 41 bodov

3. miesto Róbert Hudák II.B – 40 bodov

                  Petra Rauschgofchová I.C – 40 bodov

39 bodov – Veronika Čekovská II.C, Veronika Orságová II.C

38 bodov – Lívia Šromovská III.C, Martina Urbanová III.B, Lucia Kožíková II.C,

                     Jakub Ščurka II.A, Adrián Turek I.B, Matej Belončák I.B

37 bodov – Kristína Mlynárová III.D, Mária Kubeková II.C, Michaela Falisová I.D,

                     Andrea Vdovjaková I.A, Patrik Baláži I.C, Marko Špiner I.B

V priestoroch spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi sa 6. júna t. r. uskutočnilo finále II. ročníka grantového programu iNOVEum. Program bol určený mladým ľuďom, u ktorých mal rozvíjať ich podnikavosť. Jeho cieľom bolo nájsť dobrý podnikateľský nápad, nastaviť obchodný model, otestovať myšlienku v malom meradle a prostredníctvom vytvorenia predajného webu uviesť nápad do reálneho života. Našu školu reprezentoval študent III. D triedy Adam Benko s nápadom "Modrotlačovky". Realizoval nápad obnovy používaných džínsových odevov s využitím prvkov  modrotlačovej látky. V silnej zostave 8 tímov zo škôl spišského regiónu získal grant z Nadačného fondu Embraco v Nadácii Pontis vo výške 500,- €. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme  a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov.

Od 21. mája do 25. mája sme sa počtom 8 účastníkov, ktorí urobili 27 jázd, zapojili  do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli". Najaktívnejší boli :

1. miesto - 5 jázd do školy - Olívia Mudráková II.C
                                          Ivana Šoltysová II.C
                                          Ing. Ľuboš Marcinko
2. miesto - 4 jazdy do školy - Marko Kalafut II.B
                                           Filip Čunderlík I.C

V dňoch 28. mája - 1. júna 2018 sme uskutočnili so žiakmi 2. ročníka v AQUA CITY Poprad kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy.

 

Oznam

Obchodná akadémia Poprad vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok v študijnom odbore

6317 M obchodná akadémia

Počet voľných miest:                                     5

Termín konania 2. kola:                              19. jún 2018

Uzávierka evidencie prihlášok:                 12. jún 2018

V piatok 11. mája 2018 sa žiaci I. D triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu zúčastnili na 7. ročníku výstavy cestovného ruchu REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne. Na výstave sa predstavilo takmer 50 vystavovateľov pôsobiacich nielen v oblasti cestovného ruchu, ale prezentovali sa aj firmy, ktorí ponúkajú slovenské, resp. české produkty.

Naši žiaci sa zároveň zúčastnili na prehliadke Trenčianskeho hradu.

Výsledková listina

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia: tu

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu: tu

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019: v odbore obchodná akadémia (tu) a cestovný ruch (tu)

 

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v študijných odboroch:

  • 6317 M obchodná akadémia,
  • 6355 M služby v cestovnom ruchu

 

sa uskutoční dňa 24. mája 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 h do 14.00 h na 1. poschodí na sekretariáte Obchodnej akadémie Poprad.

Na zápis je potrebné doniesť zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.

 

Poprad 17. mája 2018

Ing. Iveta Račeková

riaditeľka školy

                                                                                  

Žiaci 1. až 4. ročníka majú v dňoch 14. mája 2018 (pondelok) a 17. mája 2018 (štvrtok) riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok do 1. ročníka.

Obedy v školskej jedálni sa v uvedených dňoch nebudú žiakom vydávať, všetci žiaci sú odhlásení z obedov.
 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka OA Poprad na školský rok 2018/2019 sa uskutočnia v 1. kole nasledovne:

1. termín:        14. 05. 2018

2. termín:        17. 05. 2018

Prezentácia žiakov je od 07.15 h v budove školy.

Začiatok prijímacej skúšky je o 08.00 h.

Upozornenie

Žiak, ktorý sa prihlásil na obidva študijné odbory v Obchodnej akadémii Poprad, sa musí zúčastniť prijímacích skúšok 14. 05. 2018 aj 17. 05. 2018, aby bol zaradený do poradia na prijatie na štúdium v obidvoch študijných odboroch.

V dňoch od 25. 04. do 27. 04. 2018 sa v rámci súťaže Mladý tvorca v Nitre konala súťaž Top turistická destinácia regiónu.

Cieľom súťaže je prilákať návštevníkov do turistickej destinácie, ktorá ponúka bohaté možnosti na využitie voľného času. Lenka Štefaňáková, Dominika Krojerová a Adam Benko, žiaci III. D triedy, odbor služby v cestovnom ruchu, zaujali odbornú porotu svojim projektom s názvom Vernár spieva. 

V rámci celoslovenského kola v Nitre vybojovali nádherné prvé miesto a domov si odniesli okrem Ceny Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky aj poukážku v hodnote 500 EUR na nákup spotrebnej elektroniky.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme!

Dňa 26. apríla 2018 sa v Žiline konala celoslovenská prehliadka prác Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu úspešne reprezentoval Adam Benko, žiak III. D triedy.  S prácou Drobnochov – pre radosť, krásu, úžitok sa v odbore 01 Problematika voľného času  umiestnil na krásnom druhom mieste.

Ďakujeme a blahoželáme!

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top