Žiaci našej školy sa v dňoch 09. 10. - 11. 10. 2018 zúčastnili na školskej exkurzii. V utorok 9. októbra 2018 navštívili Mincovňu v Kremnici a večer sa zúčastnili na divadelnom predstavení Veselé paničky windsorské v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. V stredu 10. októbra 2018 boli na exkuzii vo firme LKW Walter a absolvovali aj prehliadku Viedne. Vo štvrtok 11. októbra navštívili Národnú radu Slovenskej republiky a svoj školský zájazd ukončili prehliadkou Bratislavy a hradu Devín.

Deň Prešovského samosprávneho kraja - 23. 10. 2018

 Program aktivít v Obchodnej akadémii Poprad

1.      Besedy žiakov s poslancami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja v prednáškovej miestnosti OA Poprad

-        s Mgr. Štefanom Pčolom – žiaci 3. roč.,

-        s PaedDr. Patríciou Bujňákovou – žiaci 1. roč.

2.      Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja – najmä v súvislosti s možnosťami rozvoja regionálneho cestovného ruchu

-        prezentačné panely o PSK,

-        prezentácie žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu – Vernár, Liptovská Teplička, Kvetnica, Kežmarok, modrotlač... – „To najlepšie našich žiakov zo súťaží - Top turistická destinácia regiónu, Vitajte v našom regióne“

3.      Návšteva Podtatranského múzea v Poprade – žiaci 1. roč. v rámci predmetu občianska náuka

4.      Návšteva Podtatranskej knižnice – v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra

5.      Relácia v školskom rozhlase na tému „Prešovský samosprávny kraj“

6.      Workshop „Vzdelávanie v mojom meste v kontexte s praxou“

-        realizovaný v spolupráci s Katolíckou univerzitou, katedra manažmentu, Poprad; za zamestnávateľa – účasť zástupcu Tatry mountain resorts, a. s.,

-        prezentácia školy – Obchodnej akadémie Poprad v súvislosti s prípravou absolventov pre trh práce a možnosťami ďalšieho štúdia na vysokých školách,

-        účasť žiakov 4. ročníka na workshope.

Dňa 18. septembra 2018 sa v mestečku Modra blízko Bratislavy konal workshop k projektu, ktorý nesie názov „Mladí, nebojme sa podnikať!“

Projektje zameraný na cieľovú skupinu stredoškolákov, ktorí na budúci školský rok zmaturujú a budú sa chcieť uplatniť na trhu práce. A podnikanie v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky je nevyplnený priestor v Slovenskej republike. Workshopu sa zúčastnili žiaci 3. ročníka z troch škôl – spod Tatier my, žiaci Obchodnej akadémie v Poprade, z Liptova žiaci Hotelovej akadémie z Liptovského Mikuláša a žiaci SOŠ záhradníckej v Malinove z oblasti Podunajskej nížiny. Skúsenosti nám odovzdávali odborníci z cestovného ruchu, ekonómie a IKT.

Projekt „Mladí, nebojme sa podnikať!“bol vytvorený s cieľom ukázať, čo dokážu kreatívni, mladí ľudia vytvoriť za krátke obdobie v oblasti podnikania vo vidieckej turistike. Vytvára priestor pre študentov, aby prezentovali vlastné nápady týkajúce sa agroturistiky a vidieckej turistiky. 

Očarení sme boli priestormipre workshop. Úžasné zázemie poskytol 3-hviezdičkovýPenzión Harmónia, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Harmónia – prímestskej časti mesta Modra, ležiacej medzi okrajovými lesmi Malých Karpát. Ticho, zeleň, priestory na odborné diskusie a relax, super kuchyňa, komfortné ubytovanie – ideálne prostredie pre mladých ľudí, ktorí sa môžu inšpirovať pri realizácii svojho projektu.

Milý personál penziónu sa postaral nielen o skvelý priebeh celého workshopu a vytvoril nám vynikajúce podmienky, ale rozhovormi a besedou sme sa dozvedeli aj o histórii mestečka Modra a sile ľudskej vôle.

Domov sme si odniesli veľa vedomostí a poznatkov, ktoré využijeme pri realizácii našich nápadov.

                                                                                                                             Mariana Cimbalistová, žiačka III. A triedy

Naša škola je zapojená do projektu “PP Poradca pre školy – prepájame teóriu s praxou“, ktorý je realizovaný v spolupráci s firmou Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Žilina - www.pp.sk

Štipendiá v školskom roku 2018/2019

 
Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.  

Výška štipendia 

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je: 

a)    46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 

b)    32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

c)    23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.  

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty: 

·         205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

·         143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 

·         93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Možnosť poskytnutia štipendia konzultujte, prosím, s ekonómkou školy Mgr. Gajanovou.

Platba stravného: len cez účet

  • 27,- € na účet SK 40 0900 0000 0051 4662 2470
  • názov účtu – meno stravníka
  • variabilný symbol /VS/ – každý stravník má svoje číslo
  • konštantný symbol – 0308
  • špecifický symbol – mesiac, za ktorý sa platí
  • dátum platenia – do 20-teho mesiac vopred
  • trvalý príkaz – do mája

     -    volať ohľadom VS na tel. číslo 0910154130

Dňa 25. júna 2018 sa naši žiaci zúčastnili na akcii "Beh olympijského dňa".

Vyhodnotenie behu olympijského dňa

Triedy 
1. miesto - II.B
2. miesto - II.C
3. miesto - I. A
Jednotlivci
Dievčatá
1. miesto - A.Knežníková II. B
2.miesto - K.Lacková III.A
3. miesto - M.Chlepková I.A
Chlapci
1. miesto - D. Klein I. D
2. miesto - T.Chorovský II. C
3. miesto - T. Jackovič I.A

V školskom roku 2018/2019 Obchodná akadémia Poprad získala finančný grant, na základe ktorého bude realizovaný projekt „Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí“. Ide o projekt v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, kľúčová akcia KA 102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Partneri projektu sú:

OA Popradvysielajúca organizácia

ADC College, Station House 11-13 Masons Avenue, Harrow HA3 5AD, London – sprostredkovateľ aj prijímajúca organizácia (www.adccollege.eu). ADC College poskytuje jazykové vzdelávanie, metodické kurzy pre učiteľov anglického jazyka a sprostredkúva stáže v odbornom vzdelávaní.

Prijímajúcimi organizáciami v Londýne pre študentov môžu byť účtovnícke firmy, advokátske kancelárie, školy a jazykové školy, cestovné kancelárie, centrá voľného času a pod., na pracoviskách ktorých budú študenti vykonávať odbornú stáž (prax).

Termín odbornej stáže v Londýne: 3. február 2019 (odchod do UK) – 16. február 2019 (príchod na Slovensko)

Počet účastníkov: 13 žiakov (3. a 4. roč.) - z toho 10 študijný odbor OA, 3 štud. odbor služby v CR; 2 učitelia - sprevádzajúce osoby a zároveň vykonávajú monitoring práce žiakov počas  odbornej stáže. Žiaci musia pred nástupom na odbornú stáž vek minimálne 17 rokov.

Termín podania prihlášok: do 17. septembra 2018 - Mgr. Natálii Ivankovej

Bližšie informácie a prihlášky sú zverejnené na www.oapoprad.edupage.org a na facebooku školy.

 

 

   

V školskom roku 2017/18 najlepšiu výkonnosť – vynikajúcu – v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti získali títo žiaci:

1. miesto Ivana Šoltysová II.C – 44 bodov – školský rekord

2. miesto Olívia Mudráková II.C – 41 bodov

                  Laura Šulíková I.D – 41 bodov

3. miesto Róbert Hudák II.B – 40 bodov

                  Petra Rauschgofchová I.C – 40 bodov

39 bodov – Veronika Čekovská II.C, Veronika Orságová II.C

38 bodov – Lívia Šromovská III.C, Martina Urbanová III.B, Lucia Kožíková II.C,

                     Jakub Ščurka II.A, Adrián Turek I.B, Matej Belončák I.B

37 bodov – Kristína Mlynárová III.D, Mária Kubeková II.C, Michaela Falisová I.D,

                     Andrea Vdovjaková I.A, Patrik Baláži I.C, Marko Špiner I.B

V priestoroch spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi sa 6. júna t. r. uskutočnilo finále II. ročníka grantového programu iNOVEum. Program bol určený mladým ľuďom, u ktorých mal rozvíjať ich podnikavosť. Jeho cieľom bolo nájsť dobrý podnikateľský nápad, nastaviť obchodný model, otestovať myšlienku v malom meradle a prostredníctvom vytvorenia predajného webu uviesť nápad do reálneho života. Našu školu reprezentoval študent III. D triedy Adam Benko s nápadom "Modrotlačovky". Realizoval nápad obnovy používaných džínsových odevov s využitím prvkov  modrotlačovej látky. V silnej zostave 8 tímov zo škôl spišského regiónu získal grant z Nadačného fondu Embraco v Nadácii Pontis vo výške 500,- €. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme  a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov.

Od 21. mája do 25. mája sme sa počtom 8 účastníkov, ktorí urobili 27 jázd, zapojili  do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli". Najaktívnejší boli :

1. miesto - 5 jázd do školy - Olívia Mudráková II.C
                                          Ivana Šoltysová II.C
                                          Ing. Ľuboš Marcinko
2. miesto - 4 jazdy do školy - Marko Kalafut II.B
                                           Filip Čunderlík I.C

V dňoch 28. mája - 1. júna 2018 sme uskutočnili so žiakmi 2. ročníka v AQUA CITY Poprad kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy.

 

Oznam

Obchodná akadémia Poprad vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok v študijnom odbore

6317 M obchodná akadémia

Počet voľných miest:                                     5

Termín konania 2. kola:                              19. jún 2018

Uzávierka evidencie prihlášok:                 12. jún 2018

V piatok 11. mája 2018 sa žiaci I. D triedy študijného odboru služby v cestovnom ruchu zúčastnili na 7. ročníku výstavy cestovného ruchu REGION TOUR EXPO 2018 v Trenčíne. Na výstave sa predstavilo takmer 50 vystavovateľov pôsobiacich nielen v oblasti cestovného ruchu, ale prezentovali sa aj firmy, ktorí ponúkajú slovenské, resp. české produkty.

Naši žiaci sa zároveň zúčastnili na prehliadke Trenčianskeho hradu.

Výsledková listina

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia: tu

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí vyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019 v študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu: tu

 

Zoznam žiakov denného štúdia, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacej skúšky do 1. ročníka na školský rok 2018/2019: v odbore obchodná akadémia (tu) a cestovný ruch (tu)

 

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v študijných odboroch:

  • 6317 M obchodná akadémia,
  • 6355 M služby v cestovnom ruchu

 

sa uskutoční dňa 24. mája 2018 (štvrtok) v čase od 8.00 h do 14.00 h na 1. poschodí na sekretariáte Obchodnej akadémie Poprad.

Na zápis je potrebné doniesť zápisný lístok, ktorý vydá základná škola.

 

Poprad 17. mája 2018

Ing. Iveta Račeková

riaditeľka školy

                                                                                  

Zaujímavé odkazy

  

  

 

Go to top